Webové stránky Městské knihovny ve Slavonicích

Výpůjční řád

Výpůjční řádKnihovnický zákonPravidla přístupu na internetSměrnice osobníVýpůjční doba

Čl.I.

Úvodní ustanovení

 1. Městská knihovna ve Slavonicích jako zařízení Městského úřadu a Městského kulturního střediska ve Slavonicích poskytuje služby svým čtenářům a uživatelům absenčním a prezenčním půjčováním literatury a ostatních knihovních materiálů, poskytováním bibliograficko-informačních služeb, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a umožňuje jim přístup k síti Internet.

Čl. II.

Uživatelé a čtenáři knihovny

 1. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo použije služeb knihovny.
 2. Čtenářem se může stát:
  a. každý občan ČR
  b. orgány státní správy
  c. organizace, ústavy, školy
  d. cizí státní příslušník
 3. Čtenářský průkaz je vydán na základě vyplněné přihlášky. Čtenář je povinen předložit:
  a. občanský průkaz
  b. děti do 15 let písemný souhlas jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců
  c. příslušník jiného státu cestovní pas, povolení k pobytu, doporučení školy nebo hostitelské organizace
  d. zástupce organizace či školy přihlášku potvrzenou odpovědným pracovníkem
 4. Podpisem přihlášky a prostudováním výpůjčního řádu se čtenář zavazuje plnit jak ustanovení řádu, tak pokyny vedoucí knihovny.
 5. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:
  a. změnu jména, bydliště, zaměstnání, školy
  b. ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu
  c. výskyt nakažlivé nemoci v rodině a okolí
  d. ztrátu nebo zničení půjčené knihy nebo jiného materiálu

Čl. III.

Služby veřejnosti

 1. Výpůjční doba knihovny je stanovena na dny:

Pondělí: 8–12 13-18
Středa: 8-12 13-16
Pátek: 13-16

V případě, že na uvedené dny připadá státem uznaný státní svátek, knihovna je uzavřena.

 1. Výpůjční doba je 1 měsíc. Knihovna může bez důvodu stanovit kratší výpůjční dobu, případně žádat vrácení materiálu před uplynutím výpůjční doby. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční dobu na další měsíc, pokud nežádá o knihovní materiál jiný čtenář.
 2. Materiály, které jsou půjčené, má čtenář možnost si zamluvit. Díla zamluvená několika čtenáři se půjčují podle časového pořadí záznamů.
 3. Odbornou literaturu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, zajišťuje meziknihovní výpůjční službou. Čtenář je povinen dodržet termín vrácení stanovený příslušnou knihovnou, a uhradit náklady na poštovné.
 4. Čtenář je povinen vypůjčené materiály vrátit včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Při převzetí materiálu hlásí čtenář jeho případné poškození. Pokud tak neučiní, je povinen při vrácení poškození uhradit. Čtenář není oprávněn vypůjčené materiály půjčovat jiným osobám.
 5. Publikace z příruční knihovny půjčuje vedoucí knihovny pouze na vyžádání a jenom prezenčně.
 6. Periodika jsou půjčována absenčně.
 7. Výše půjčovného je upravena v dodatku č.1 k Výpůjčnímu řádu.
 8. Poplatky za zpřístupnění sítě Internet jsou upraveny v dodatku č.2 Výpůjčního řádu.
 9. Knihovna pořádá kulturně-výchovné pořady a lekce knihovnicko-informatické výchovy pro žáky mŠ, ZŠ a Speciální školy.

Čl. IV.

Náhrady a sankční poplatky

 1. Vzájemná práva a povinnosti čtenářů a knihovny se řídí ustanoveními § 257 a násl.občanského zákoníku.
 2. Čtenář a uživatel knihovny je povinen dodržovat výpůjční řád, řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihovny a pokyny vedoucího knihovny.
 3. Nevrátí-li čtenář vypůjčené materiály včas, jsou mu zasílány upomínky, jejichž výše je stanovena v Dodatku č.1 k Výpůjčnímu řádu.
 4. Při ztrátě, poškození nebo zničení vypůjčeného materiálu je čtenář povinen působenou škodu nahradit podle prvidel upravených v Dodatku č.1 k Výpůjčnímu řádu.
 5. Při ztrátě legitimace uhradí uživatel manipulační poplatek, jehož výše je určena v Dodatku č.1 k Výpůjčnímu řádu.
 6. Při neohlášení změny adresy bydliště bude vybírán poplatek 10,- Kč na náklady spojené s úředním zjišťováním adresy.
 7. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu v určené lhůtě, bude knihovna vymáhat náhradu soudní cestou.
 8. Při nedodržování výpůjčního řádu může být uživatel dočasně nebo trvale z řad uživatelů knihovny vyloučen.

Čl.V.

 1. Tento výpůjční řád platí od 1. prosince 2000.